top

Varningsmärken (A)

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.
Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.

Avstånd till faran

Varningsmärken ska om inte annat anges i vägmärkesförordningen (2007:90) eller i dessa föreskrifter vara uppsatta på följande avstånd före faran.

Högsta tillåtna hastighet (avstånd)
50 kilometer i timmen eller lägre  (5 – 75 meter)
60 eller 70 kilometer i timmen (50 – 200 meter)
80 eller 90 kilometer i timmen (150 – 250 meter)
högre än 90 kilometer i timmen (200 – 400 meter)

Om det finns särskilda skäl får ett varningsmärke sättas upp på annat avstånd före faran. Isådana fall skall avståndet anges på en tilläggstavla T2, avstånd. Det exakta avståndet till faran bestäms av landskapets innehåll. Märket ska synas bra utan attstöra.

A1 - Varning för farlig kurva


Varning för farlig kurva. Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.

A2 - Varning för flera farliga kurvor


Varning för flera farliga kurvor. Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.

A3 - Varning för nedförslutning


Varning för nedförslutning. Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

A4 - Varning för stigning


Varning för stigning. Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

A5 - Varning för avsmalnande väg


Varning för avsmalnande väg. Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

A6 - Varning för bro


Varning för bro. Märket anger en öppningsbar bro.

A7 - Varning för kaj


Varning för kaj. Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.

A8 - Varning för ojämn väg


Varning för ojämn väg. Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.

A9 - Varning för farthinder


Varning för farthinder. Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.

A10 - Varning för slirig väg


Varning för slirig väg. Märket anger att vägen kan vara slirig.

A11 - Varning för stenskott


Varning för stenskott. Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

A12 - Varning för stenras


Varning för stenras. Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

A13 - Varning för övergångsställe


Varning för övergångsställe.

A14 - Varning för gående


Varning för gående. Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

A15 - Varning för barn


Varning för barn. Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

A16 - Varning för cyklande och mopedförare


Varning för cyklande och mopedförare. Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

A17 - Varning för skidåkare


Varning för skidåkare. Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

A18 - Varning för ridande


Varning för ridande. Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

A19 - Varning för djur


Varning för djur. Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket.

A20 - Varning för vägarbete


Varning för vägarbete. Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.

A21 - Slut på sträcka med vägarbete


Slut på sträcka med vägarbete. Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete. Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.

A22 - Varning för flerfärgssignal


Varning för flerfärgssignal. Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

A23 - Varning för lågt flygande flygplan


Varning för lågt flygande flygplan.

A24 - Varning för sidvind


Varning för sidvind. Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

A25 - Varning för mötande trafik


Varning för mötande trafik. Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.

A26 - Varning för tunnel


Varning för tunnel.

A27 - Varning för svag vägkant eller hög körbanekant


Varning för svag vägkant eller hög körbanekant.

A28 - Varning för vägkorsning


Varning för vägkorsning.

A29 - Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt


Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.

A30 - Varning för cirkulationsplats


Varning för cirkulationsplats.

A31 - Varning för långsamtgående fordon


Varning för långsamtgående fordon. Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.

A32 - Varning för fordon med förspänt dragdjur


Varning för fordon med förspänt dragdjur. Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket.

A33 - Varning för terrängskotertrafik


Varning för terrängskotertrafik. Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.

A34 - Varning för kö


Varning för kö. Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.

A35 - Varning för järnvägskorsning med bommar


Varning för järnvägskorsning med bommar. Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.

A36 - Varning för järnvägskorsning utan bommar


Varning för järnvägskorsning utan bommar. Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.

A37 - Varning för korsning med spårväg


Varning för korsning med spårväg. Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.

A38 - Avstånd till plankorsning


Avstånd till plankorsning. Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar.

A39 - Kryssmärke


Kryssmärke. Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.

A40 - Varning för annan fara


Varning för annan fara. Märket anger annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.