top

Lokaliseringsmärken (F)

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.

F1 - Orienteringstavla


Orienteringstavla. Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

F2 - Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning


Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning. Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.

F3 - Tabellorienteringstavla


Tabellorienteringstavla. Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

F4 - Avfartsorienteringstavla


Avfartsorienteringstavla. Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

F5 - Vägvisare


Vägvisare. Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Avståndet anges i hela kilometer.

F6 - Tabellvägvisare


Tabellvägvisare. Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.

F7 - Avfartsvisare


Avfartsvisare. Märket är uppsatt där avfarten börjar.

F8 - Körfältsvägvisare


Körfältsvägvisare. Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

F9 - Samlingsmärke för vägvisning


Samlingsmärke för vägvisning. Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.

F10 - Platsmärke


Platsmärke. Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

F11 - Vägnamn


Vägnamn. Märket anger namn på en viss väg eller led.

F12 - Vattendrag


Vattendrag.

F13 - Avståndstavla


Avståndstavla. Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.

F14 - Vägnummer


Vägnummer. Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1–499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.

F15 - Omledning


Omledning. Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.

F16 - Ökning av antal körfält


Ökning av antal körfält. Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag eller vägnummer kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

F17 - Minskning av antal körfält


Minskning av antal körfält. Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar.

F18 - Körfältsindelning på sträcka


Körfältsindelning på sträcka. Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar.

F19 - Väganslutning med accelerationsfält


Väganslutning med accelerationsfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

F20 - Väganslutning med separat körfält


Väganslutning med separat körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

F21 - Körfältsindelning före korsning


Körfältsindelning före korsning. Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

F22 - Riksmärke


Riksmärke. Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.

F23 - Orienteringstavla för omledningsväg


Orienteringstavla för omledningsväg. Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.

F24 - Färdriktning vid omledning


Färdriktning vid omledning. Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

F25 - Körfält upphör


Körfält upphör. Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

F26 - Körfält avstängt


Körfält avstängt. Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

F27 - Trafikplatsnummer


Trafikplatsnummer. Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.

F28 - Parkeringshus


Parkeringshus. Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn får vara infogat i märket. Märket får infogas i ett lokaliseringsmärke för vägvisning. Avvikelse från färg får inte ske.

F29 - Infartsparkering


Infartsparkering. Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.

F30 - Lokal slinga


Lokal slinga. Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

F31 - Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp


Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp. Märket anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag eller trafikantgrupp. Symbolen på märket anger vilken typ av fordonsslag eller trafikantgrupp som avses. Avvikelse från färg får inte ske.

F32 - Farligt gods


Farligt gods.

F33 - Räddningsplats


Räddningsplats. Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.